خاموشی های مشترک

شماره تلفن همراه اختیاری بوده لیکن در صورت ارایه، خاموشی ها به مشترک اس ام اس خواهد شد